1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť Gym Klub, sídlom v Nitre, Výstavná 6, IČO: 35838264 , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo 26755/B. Kontaktné údaje prevádzkovatela web stránky: email: info@gymklub.sk tel.č.: +421 944 800 394

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely odpovedania na otázky zaslané z web stránky gymklub.sk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Gym Klub Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, - článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru, - oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade vyplnenia a zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na plnenie zmluvy o kontaktovaní a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Gym Klub Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@gymklub.sk

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: - spoločnosť Gym Klub, sídlom v Nitre, Výstavná 6, IČO: 35838264, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

  • - na prístup k osobným údajom
  • - na opravu osobných údajov
  • - na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • - na výmaz osobných údajov
  • - na prenositeľnosť osobných údajov
  • - vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním správy z tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.